PAY FOR MEALS MEAL MENUS E-SCHOOL LOGIN ADMIN SITE FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK

Calendar

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Jun 02, 2021 - Jun 04, 2021

Based on Next Year's Grade in School

K-1st      8:30-10:30am

2nd-3rd  8:30-10:30am

4th-7th    8:30-Noon

Flyer

Form

Jun 03, 2021

@ Rick & Kayla Schmidt's 

6:00pm

Jun 07, 2021 - Jun 09, 2021

Based on Next Year's Grade in School

K-1st      1:30-3:00pm

2nd-3rd  1:30-3:00pm

4th-7th   1:00-4:00pm


Form

Jun 08, 2021

@ Real Life Church

6:30pm

Jun 11, 2021 - Jun 12, 2021
Jun 14, 2021

vs. West Plains

Away

3 Games

Jun 21, 2021

vs. West Plains

Away

3 Games

Jun 22, 2021 - Jun 24, 2021

6:30pm - 8:30pm

Jun 22, 2021 - Jun 24, 2021
Jun 24, 2021

5 Games

SCHOOLS